Lean / 5S / BSC

Het 5S programma is afkomstig uit Japan en is gebaseerd op vijf Japanse woorden die een gestandaardiseerde “schoonmaak” beschrijven. Dit concept wordt gebruikt binnen Lean Manufacturing om zo de efficiency en de veiligheid te vergroten. Door het ordenen van uw werkplekken (kantoor en operationele afdelingen) ontstaat meer inzicht in de processen, kunnen dubbelingen worden voorkomen, zijn gereedschappen en hulpmiddelen direct voorhanden en wordt de veiligheid verhoogd. De methodiek leidt vrijwel altijd tot verbetering. Wij ondersteunen bij het voorbereiden en invoeren van een Balanced Score Card meetsysteem.

RI&E / TRA

Alle acties binnen een bedrijf zijn gebaseerd op risico evaluaties. Wij maken de risico’s en de verbetermogelijkheden voor u inzichtelijk. Dat doen wij o.a. door uitvoering van de op basis van de ARBO-wet verplicht RI&E. Wij werken op basis van specifieke branche RI&E’s maar werken vooral met de erkende IMA methode.

Wij voeren ook andersoortige risico inventarisaties voor u uit of trainen u zodat u deze zelf kunt opstellen. Het gaat hierbij om:

 • Taak Risico Analyses
 • Blootstellingsrisico onderzoeken
 • Scenario analyses in het kader van BRZO/PBZO
 • NRB gebaseerde bodemrisico inventarisaties
 • Milieu aspecten inventarisaties

.

ISO & FSSC 22000 / BRC en GMP+ FSA

Al voordat in 1993 de HACCP wetgeving van kracht werd, adviseerden wij klanten op het gebied van voedselveiligheid. Dat doen we nog steeds. Onze dienstverlening is in de afgelopen jaren uitgebreid met advisering inzake diverse voedselveiligheidssysteemnormen (w.o. ISO 22000, FS 22000, BRC) & branchecodes, ‘goede distributiepraktijken (GDP)’ of ESAD Food Pharma & Cosmetics voor de de farmaceutische bedrijven en diervoederveiligheidssystemen volgens GMP+ FSA. Wij verzorgen specifieke in company HACCP en GDP trainingen.

Wij hebben verschillende van onze klanten geadviseerd inzake:

 • ISO 22.000 norm voor voedselveiligheidsmanagementsysteem
 • FSSC 22.000 norm voor voedselveiligheidsmanagementsysteem
 • ISO TS 22002 & NTA 8059  (norm voor basisvoorwaardenprogramma)
 • PAS 96 (leidraad voor bescherming tegen food fraude en food defense)
 • BRC Storage & Distribution
 • BRC Packaging and Packaging materials
 • BRC Food
 • COKZ eisen betreffende vervoer van zuivelproducten
 • Hygiënecode Transport en Logistiek
 • SKAL (voor biologische productie)
 • GDP (inzake opslag van farmaceutische producten)
 • GMP+ Feed Safety Assurance
 • SQAS modules Food, Food contact and Feed & ESAD module Food Pharma and Cosmetics
 • EFTCO Food voor tankreinigingsbedrijven
 • Hygiënecode Tankreiniging (ATCN)

Sinds de eerste invoering zijn wij actief met het adviseren op het gebied van de GMP FSA (FEED Assurance) eisen. Vanzelfsprekend zijn wij actief met de transitie naar het nieuwe GMP systeem (R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements met de bijbehorende Technical Specifications).

ISO 14001

De ISO 14001 norm is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. De norm is toepasbaar in elk bedrijf. Wanneer certificatie plaatsvindt binnen Nederland dan moet rekening gehouden worden met de interpretatierichtlijn van de Stichting Certificatie Coördinatie Milieuzorgsystemen (SCCM).

Met de toegenomen maatschappelijke en politieke discussie over klimaat en energie, zien wij meer advieswerk op het gebied van de toetsing van de erkende maatregelen, invoering van energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 en de CO2-prestatieladder. Een prima alternatief voor ISO 5001 en CO2- management is overigens het certificeerbare SCCM schema in aanvulling op  het ISO 14001 managementsysteem (ISO 14001 en CO2-reductiemanagement).

VCA */**/P

Wij richten ons bij de advisering op de invoering van het gehele managementsysteem, maar kunnen ook helpen bij deel onderwerpen zoals de invoering van toolboxmeetings, laatste minuut risico analyse, Taak Risico Analyses, opstellen VGM/projectplannen e.d. Ook voeren wij voor u werkplekinspecties uit. Dat doen wij met behulp van onze inspectietool ‘easy to inspect‘.

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Wij zijn in Nederland de grondlegger van kwaliteitssystemen volgens de ISO 9000 serie met het in 1990 gepubliceerde ‘Standaard Kwaliteits Doe-Boek’. Sindsdien hebben wij altijd geprobeerd voorop te lopen in het verbeteren van de kwaliteit van de processen bij onze klanten. Onze aanpak is gericht op maatwerk, effectiviteit en efficientie, eenvoud & gebruiksgemak.

SQAS / EFTCO / IMPCAS

Al meer dan 25 jaar zijn wij actief met de SQAS en IMPCAS.

Wij kunnen op diverse gebieden ondersteunen. Het kan hier gaan om de systeemstructuur, een geheel SQAS systeem, het invoeren van het risico management systeem, begeleiding bij de invoering van Behaviour Based Safety programma’s e.d.

Waar de SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) zich richt op logistieke activiteiten op het continent, richt het Chemical Distribution Institute zich op zeelogistiek. Wij zijn actief met advisering op het gebied van de IMPCAS Tank Container Operator.

Wij ontwikkelden in onze e-learning omgeving Scienta.org specifieke BBS trainingsprogramma’s voor Tankreinigers, Warehousemedewerkers, Containerdepot en -werkplaatsmedewerkers. Tevens ontwikkelden wij een BBS training voor Leidinggevenden.

Met ons product Easy to Inspect kunt u eenvoudig uw interne bedrijfscontroles uitvoeren in het kader van SQAS en eenvoudig uw BBS beoordelingen vastleggen.

ADR / IMDG

Voor vragen op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (ADR ) of over zee (IMDG ) kunt u bij ons terecht. Wij hebben gediplomeerde veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen in dienst, die u behulpzaam kunnen zijn. Onze veiligheidsadviseurs verzorgen gespecialiseerde in company trainingen voor bijvoorbeeld planners of logitiek medewerkers in het kader van bijvoorbeeld de eisen van ADR 1.3, wij adviseren over specifieke vraagstukken m.b.t. gevaarlijke stoffen en verzorgen risico-inventarisaties gevaarlijke stoffen.

Onze veiligheidsadviseurs kunnen namens uw bedrijf  de wettelijke rol van veiligheidsadviseur vervullen, waardoor u op een kosteneffectieve wijze verzekerd bent van kennis en expertise, én voldoet aan de wettelijke (ADR) eisen.

Functiegerichte opleiding voor planners bieden wij aan via ons e-learning instituut Scienta.org.

Voor het eenvoudig uitvoeren van ADR controles kunt u gebruik maken van onze Easy to Inspect inspectie App.

 

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Zie ook www.skoa.nl.

GDP

Wij verzorgen advies en training op het gebied van GDP richtlijnen (Goede Distributie Praktijken 2013/C 343/01), al dan niet in combinatie met de SQAS distributor module Food, Pharma and Cosmetics.