Milieu

De ISO 14001 norm is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. De norm is toepasbaar in elk bedrijf. Wanneer certificatie plaatsvindt binnen Nederland dan moet rekening gehouden worden met de interpretatierichtlijn van de Stichting Certificatie Coordinatie Milieuzorgsystemen (SCCM).

Met de toegenomen maatschappelijke en politieke discussie over klimaat en energie, zien wij meer advieswerk op het gebied van de toetsing van de erkende maatregelen van het activiteitenbesluit, invoering van energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 en de CO2 prestatieladder. Het is overigens ook goed mogelijk om het ISO 14001 managementsysteem uit te breiden met de richtlijn:ISO 14001 en CO2-reductiemanagement.