Algemene voorwaarden (incl. privacy)

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SCT ADVIESDIENSTEN B.V. STATUTAIR GEVESTIGD TE RIJSWIJK (ZH)

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen SCT Adviesdiensten B.V. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van SCT Adviesdiensten B.V. op het gebied van advisering en auditering, de verkoop van adviesgelieerde producten, interim management, het organiseren en verzorgen van (incompany) trainingen. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op diensten die SCT Adviesdiensten B.V. verleent onder de handelsnamen Scienta en Easy to Inspect. Hiervoor gelden separate algemene voorwaarden.
3. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met SCT Adviesdiensten B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, danwel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam(-namen).
4. Voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door SCT Adviesdiensten B.V. anders is bepaald, niet van toepassing op de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten.
5.  De opdrachtgever zal SCT Adviesdiensten B.V. vrijwaren voor aanspraken, hoe ook genaamd, van derden tegenover welke derden SCT Adviesdiensten B.V. zich niet op het bepaalde in haar algemene voorwaarden zou kunnen beroepen, voor zover die aanspraken zouden zijn uitgesloten, indien deze derden aan deze algemene voorwaarden waren gehouden.
6. Tussen SCT Adviesdiensten B.V. en opdrachtgever staat vast, dat, indien éénmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, zij ook op komende aanbiedingen en (mondelinge) overeenkomsten van toepassing zijn.
7. Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van onze voorwaarden en teksten die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.
8. Indien SCT Adviesdiensten B.V.  in voorkomende gevallen geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat wij daarmee afstand hebben gedaan van ons recht om ons in een ander geval op onze voorwaarden te beroepen.
9 Wij zijn steeds gerechtigd vooraf (andere) algemene voorwaarden op een bepaalde opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie van toepassing te verklaren.
10. In geval van tegenstrijdigheid tussen de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene voorwaarden en de voorwaarden staat het ter beoordeling van SCT Adviesdiensten B.V. op welke voorwaarden SCT Adviesdiensten B.V. zich beroept.

Artikel 2 Offertes
1. Alle door SCT Adviesdiensten B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de offerte c.q. van het aangaan van de overeenkomst c.q. van de feitelijke prestaties. Bij wijziging van één of meer van deze factoren, wijzigen de prijzen zich automatisch dienovereenkomstig en zijn bindend ook ten aanzien van nog lopende overeenkomsten met dien verstande dat als de prijzen met meer dan 7,5 % worden verhoogd, aan opdrachtgever het recht toekomt de overeenkomst te ontbinden, één en ander tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij ontbinding is de opdrachtgever verplicht het reeds gepresteerde te betalen.
2. Offertes van SCT Adviesdiensten B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. SCT Adviesdiensten B.V. zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
3. Door SCT Adviesdiensten B.V. uitgebrachte offertes hebben een geldigheid van maximaal 2 maanden na dagtekening tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. De prijzen genoemd in de offertes en overeenkomsten zijn exclusief onder meer: hotelkosten, verblijfskosten, kosten van vliegtickets, reiskosten in het buitenland, BTW, verzendkosten, verschotten, verzekeringskosten, kosten van derden terzake, griffiekosten en legeskosten.

Artikel 3 Opdrachten en overeenkomsten
1. De initiële opdracht komt tot stand door het schriftelijk verlenen van de opdracht door de opdrachtgever. Hetzij door ondertekening van de offerte van SCT Adviesdiensten B.V. hetzij door andersoortige schriftelijke opdrachtverstrekking (w.o. fax, e-mail, tekst message zoals SMS/Whatsapp). Vervolgopdrachten voortvloeiende uit een eerdere opdracht komen schriftelijk dan wel mondeling tot stand. Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal SCT Adviesdiensten B.V. de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget dan wel de overeengekomen termijn, zal SCT Adviesdiensten B.V. dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.
2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door SCT Adviesdiensten B.V. te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het aan SCT Adviesdiensten B.V. ter beschikking staande apparaat en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor de wijze van uitvoering van de opdrachten. SCT Adviesdiensten B.V. is vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij bepaaldelijk daaromtrent iets nader is overeengekomen.
3. SCT Adviesdiensten B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die SCT Adviesdiensten B.V. verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Het SCT Adviesdiensten B.V. kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
4. SCT Adviesdiensten B.V. is gehouden instructies aan de opdrachtgever te vragen, indien er zich onregelmatigheden tijdens de werkzaamheden voordoen, die de uitvoering van één en ander beletten, dan wel waardoor de werkzaamheden niet meer conform de gegeven opdracht kunnen worden uitgevoerd.
5. De kosten, verband houdende met het vragen van instructies en de kosten van uitvoering van de instructies, zullen door de opdrachtgever aan SCT Adviesdiensten B.V. worden vergoed.
6. De opdracht komt tot stand met SCT Adviesdiensten B.V. als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:404 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever vrijwaart SCT Adviesdiensten B.V. tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door SCT Adviesdiensten B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
2. De opdrachtgever verschaft aan SCT Adviesdiensten B.V. tijdig alle informatie noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Inschakeling van derden.
1. De keuze van de door SCT Adviesdiensten B.V. in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met in achtneming van de nodige zorgvuldigheid. SCT Adviesdiensten B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van SCT Adviesdiensten B.V.
2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken gaat SCT Adviesdiensten B.V. er van uit en bevestigt zij dit bij dezen, dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6 Ontbinding van de opdracht
1. Overeenkomsten waarbij SCT Adviesdiensten B.V. partij is , worden, gedurende de looptijd van die overeenkomsten, van rechtswege ontbonden, indien:
a) één der partijen surséance van betaling dan wel faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
b) één der partijen wanprestatie pleegt en daarin, ondanks schriftelijke sommatie, hardnekkig volhardt;
c) één der partijen een natuurlijk persoon is en deze partij op enig moment onder curatele wordt gesteld.
2. Het gestelde in lid 1 van dit artikel laat onverlet het recht schadevergoeding te vorderen van de schadeveroorzakende partij.
3. SCT Adviesdiensten B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor SCT Adviesdiensten B.V. redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van SCT Adviesdiensten B.V. ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft SCT Adviesdiensten B.V. recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Voor schade aan personen of goederen bij de opdrachtgever, ontstaan als gevolg van onzorgvuldig handelen door personeel van SCT Adviesdiensten B.V. in de uitoefening van werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht is SCT Adviesdiensten B.V. aansprakelijk.
2. Aansprakelijkheid van SCT Adviesdiensten B.V. of individuele personeelsleden van SCT Adviesdiensten B.V. voor gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. SCT Adviesdiensten B.V. is niet aansprakelijk wanneer de opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onvoldoende informatie heeft verstrekt en hierdoor schade en/of kosten zijn ontstaan.
4. SCT Adviesdiensten B.V. is niet aansprakelijk voor de schade en/of kosten die zijn ontstaan door handelen en/of nalaten van derden, die in overleg met de opdrachtgever worden ingeschakeld.
5. SCT Adviesdiensten B.V. is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat SCT Adviesdiensten B.V. voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden per jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
7. Voor schade en/of verlies opgelopen tijdens de reis naar of van trainingslocaties alsmede gedurende de training aan persoon en/of eigendommen zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 8 Tarieven
1. SCT Adviesdiensten B.V. heeft het recht het door haar gehanteerde tarief en de door haar te hanteren reiskostenvergoeding voor reizen per auto dan wel een ander vervoermiddel op elk moment te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 7,5%, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het tarief en / of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 9 Declaraties.
1. De opdrachtgever is, behoudens in gevallen waarin contante betaling is overeengekomen, verplicht het door hem verschuldigde binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen, indien betaling niet binnen deze termijn is geschied, is de opdrachtgever verplicht naast de hoofdsom, wettelijke rente te betalen alsmede 15 % administratiekosten over de hoofdsom.
2. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 15 dagen na declaratiedatum.
3. Zolang de opdracht niet is voltooid is SCT Adviesdiensten B.V. gerechtigd tussentijds te declareren.
4. Trainingen worden voor aanvang van de training gedeclareerd en dienen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Indien de declaratie niet tijdig is voldaan behoudt SCT Adviesdiensten B.V. zich het recht voor de training te annuleren dan wel de cursist te weigeren. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever de declaratie te voldoen.
5. De opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen ten aanzien van bedragen, welke wij krachtens enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening brengen.
6. Wanneer SCT Adviesdiensten B.V. bij niet-betaling door de opdrachtgever tot incasso langs gerechtelijke weg of andere weg overgaan, zullen alle door SCT Adviesdiensten B.V. reeds gemaakte of nog te maken kosten, alsmede die welke daarmede verband houden, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten van tenminste 15% over de hoofdsom ten laste van de opdrachtgever komen met een minimum van € 50,00 onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde.
7. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is SCT Adviesdiensten B.V. gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. SCT Adviesdiensten B.V. is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
8. SCT Adviesdiensten B.V. behoudt zich het recht voor een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden te vragen. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend. Eerst nadat het voorschotbedrag door SCT Adviesdiensten B.V. is ontvangen, zal SCT Adviesdiensten B.V. met de desbetreffende werkzaamheden aanvangen.

Artikel 10 Trainingen
1. Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op klassikale trainingen waarvoor cursisten zich afzonderlijk kunnen inschrijven. In-company of groepstrainingen voor één opdrachtgever alsmede digitale trainingen (e-learning binnen het Scienta programma), worden van dit artikel uitgesloten.
2. De opdrachtgever kan de inschrijving annuleren tot 4 weken vóór de aanvang van de desbetreffende activiteit. Alsdan zal het eventueel door de opdrachtgever betaalde bedrag onverkort worden gerestitueerd. Bij annulering van de cursus tussen 4 en 2 weken voor aanvang is de opdrachtgever 50% van de trainingskosten verschuldigd. In de periode van 2 weken vóór de aanvang van de desbetreffende activiteit is geen annulering mogelijk. De opdrachtgever is verplicht het verschuldigde bedrag te voldoen.
3. De opdrachtgever kan zich laten vervangen door een ander, tenzij dit, gelet op de aard van de activiteit, door SCT Adviesdiensten B.V. als ongewenst wordt beschouwd.
4. Open inschrijvingscursussen gaan door op het moment dat zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. Niet altijd is direct aan te geven dat de cursus voldoende inschrijvingen heeft en door zal gaan. Van de inschrijving ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een bevestiging met daarop de datum dat uiterlijk wordt besloten dat de betreffende cursus doorgaat. De opdrachtgever ontvangt bericht over definitieve doorgang.
5. Indien wij gebruik maken van accommodatie van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, kosten of ongerief, indien blijkt, dat om welke reden dan ook, deze accommodatie niet of slechts ten dele voldoet.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de voordrachten en/of syllabi en/of andere schriftelijke stukken, gehouden c.q. opgesteld door inleiders c.q. derden, die auteur c. q. spreker zijn bij de door SCT Adviesdiensten B.V. opgezette activiteiten.
7. Alle opleidingen, trainingen en seminars worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelnemers en organisatorisch noodzakelijke wijzigingen. Indien wij de desbetreffende activiteit annuleren, zal het eventueel betaalde bedrag door SCT Adviesdiensten B.V. worden gerestitueerd aan de opdrachtgever. SCT Adviesdiensten B.V. heeft geen verplichting om de activiteit alsnog, op enig ander moment, doorgang te laten vinden.
8. Indien door SCT Adviesdiensten B.V. een training dan wel seminar wordt georganiseerd is de opdrachtgever verplicht zich te houden aan onze instructies, waar het betreft tijdsindeling, orde en wijze van behandeling van de lesstof.
9. Indien een opdrachtgever de instructies zoals vermeld in lid 7 van dit artikel negeert en hierdoor de activiteit c.q. de andere opdrachtgevers nadeel wordt toegebracht, hebben wij het recht een dergelijke opdrachtgever onmiddellijk te (doen) verwijderen.
10. Het is aan SCT Adviesdiensten B.V. het betaalde bedrag na verwijdering van een trainingsdeelnemer eventueel te restitueren, alsdan niet gedeeltelijk, wanneer de in lid 9 van dit artikel vermelde situatie zich heeft voorgedaan. Het is aan SCT Adviesdiensten B.V. te beoordelen, in geval een opdrachtgever is verwijderd conform lid 9 van dit artikel of het zinvol is diens plaats te laten innemen door een ander persoon van hetzelfde bedrijf, waar de verwijderde opdrachtgever werkzaam is.
11.  SCT Adviesdiensten B.V. is gerechtigd om in geval van ontstentenis van de genoemde trainer een andere geschikte trainer aan te wijzen. In geval vervanging niet mogelijk is, worden in overleg nieuwe data vastgesteld. Eventuele kosten van annulering van de accommodatie komen voor rekening van SCT Adviesdiensten B.V. Andere kosten zijn niet op SCT Adviesdiensten B.V. verhaalbaar.

Artikel 11 Interim management en advisering
1. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en SCT Adviesdiensten B.V. de ingezette adviseur/interim-manager wegens omstandigheden niet in staat is zijn/haar opdracht af te ronden, zal zoveel mogelijk gelijkwaardige vervanging plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. De noodzaak tot vervanging doet de opdracht niet beëindigen.
2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging hiervan personeel van de wederpartij in dienst nemen, noch met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan na verkregen toestemming van de wederpartij.

Artikel 12 Geheimhouding, bescherming persoonsgegevens en archivering
1. SCT Adviesdiensten B.V. en diens medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door hen behandelde zaken, de persoon van de opdrachtgever en diens medewerkers alsmede de aard en omvang van diens belangen. Deze verplichting vervalt bij een beroep doen op derden in verband met een aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van SCT Adviesdiensten B.V. aan derden geen mededeling doen over de aanpak van SCT Adviesdiensen B.V., haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
2. Indien de opdrachtgever aanvullend geheimhoudingsverklaringen wenst te laten opstellen zal SCT Adviesdiensten B.V. hieraan medewerking verlenen.
3. SCT Adviesdiensten B.V. zal geen informatie over haar opdrachtgevers en/of medewerkers openbaar maken aan derde partijen, tenzij zij hiertoe verplicht wordt gesteld door bevoegde overheidsinstanties.
4. SCT Adviesdiensten B.V. verkoopt geen (contact/persoons)gegevens aan derde partijen.
5. Verwerkte persoonsgegevens t.b.v. advisering of trainingen (zoals competentiegegevens, trainingsdeelname en -certificaten of trainingsvoortgang), die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht worden door SCT Adviesdiensten B.V. vertrouwelijk behandeld en beschermd.
6. SCT Adviesdiensten B.V. hanteert een minimalisatiebeleid voor wat betreft het vastleggen en archiveren van persoonsgegevens. Zij respecteert de wettelijke bewaartermijn.
7. SCT Adviesdiensten B.V. bewaart projectdossiers gedurende minimaal de looptijd met een minimum van 2 jaar en een maximum van 2 jaar na afronding van het project. Trainingsgegevens van verzorgde trainingen worden maximaal 2 jaar bewaard. De cursist of diens werkgever is verantwoordelijk voor de archivering van de diploma’s/certificaten.
8. SCT Adviesdiensten B.V. verstrekt gegevens over gevolgde trainingen aan de cursist of aan diens werkgever indien deze werkgever de opdrachtgever is van SCT Adviesdiensten B.V.
9. Het is een ieder toegestaan aan SCT Adviesdiensten B.V. te verzoeken om een opgave van de registratie en archivering van zijn/haar persoonsgegevens. SCT Adviesdiensten B.V. zal hieraan binnen 1 maand volgend op het verzoek gehoor geven.
Verzoeken to wijzigen van persoonsgegevens honoreren wij voor zover dit niet strijdig is met wettelijke eisen. Verzoeken tot vernietiging van persoonsgegevens honoreren wij, voor zover hiermee geen wettelijke eisen worden overtreden.
10. Indien medewerkers van SCT Adviesdiensten B.V. audit of assessment-opdrachten uitvoeren, al dan niet als onderaannemer van een certificatie-instantie, kunnen de rapportages ter beschikking worden gesteld aan de certificatie instantie of de instantie onder wiens coördinatie de audit of assessment activiteiten plaatshebben. Deze partijen komen zelfstandig een vertrouwelijkheidsovereenkomst overeen met hun opdrachtgever.
11. Ter waarborging van het vertrouwelijkheidsbeleid en de bescherming van persoonsgegevens voert SCT Adviesdiensten B.V. passende organisatorische en fysieke beschermingsmaatregelen in.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van SCT Adviesdiensten B.V. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van SCT Adviesdiensten B.V. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Geschillen
1. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar SCT Adviesdiensten B.V. mede is gevestigd.
2. Op alle overeenkomsten tussen SCT Adviesdiensten B.V. en onze opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.